Mega Music

photo1

Regulamin Klubu

KLUB MEGA MUSIC WILGA UL.STAWOWA 9

I

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej”Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.03.2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (zwanej dalej „Ustawą) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Regulamin jest wydany przez Organizatora imprezy firmę Centrum Rekreacyjno Rozrywkowe Mega Music z siedzibą ul. Stawowej 9, 08-470 Wilga, 08-470 Wilga, zwanego dalej „Organizatorem”.

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez okreslenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także korzystania z urządzeń znajdujących się na nim.

5. Poniższe okreslnia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

*”Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia do dobania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie.
*”Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

II

1. Wstęp na teren mają osoby posiadające ważny bilet wstępu lub zaproszenie wystawione przez Organizatora oraz przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji, po uzgodnieniu uprzednio wejścia na teren imprezy z Organizatorem.

2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trkacie imprezy:

*broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
*materiałów wybuchowych,
*wyrobów pirotechnicznych,
*materiałów pożarowo niebezpiecznych,
*napojów alkoholowych,
*środków odurzających lub substancji psychotropowych,
*aparatów fotograficznych, kamer oraz innych urządzeń służących utrwalaniu obrazu lub dźwięku


3. Ponadto zakazuje się wprowadzaniu psów i innych zwierząt na Teren Imprezy prowadzania bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowejna Terenie Imprezy, wchodzenie na obszary które nie są przeznaczone dla uczestników imprezy, rzucania jakimikolwiek przedmiotami.


4. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezęoraz przebywania na niej osobom:

a) zachowującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
b) posiadającym broń lub inneniebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje. W przypadku stwierdzenia posiadania u uczestnika imprezy w/w rzeczy zostaną one odebrane przez służby porządkowe.
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie

bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
d) Osobom, którym organizator odmówił prawa wstępu na imprezę. Orgaznizator nie ma obowiązku podawać przyczyny odmowy wstępu.
e) Osobom które mają zakaz uczestniczenia w Imprezach Masowych na podstawie wyroków, decyzji lub innych odrębnych przepisów.
f) Osobom posiadającym nieczytelny, nieważny lub zniszczony bilet wstępu.


5. Kto wnosi lub posiada broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.

6.Uczestnicy imprezy są zobowiązani zachowywac się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.

II

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

a) Służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego pracę Służb Porządkowych;
c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

2. Organizator jest uprawniony do utrwalenia Imprezy, a w szczególności utrwalania zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. w przypadku stwierdzenia naruszeń Regulaminu bądź innych przepisów prawa materieł z nagrań zostanie przekazany odpowiednim organom.

3. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

4. Wejście na teren obiektu na którym odbywa się impraza masowa jest jednoznaczne z akceptacja postanowień Regulaminu i jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację przez Organizatora zdjęć, filmów, z wizerunkiem uczestników Imprezy.

5. Udział we wszelakich konkursach, promocjach, akcjach organizowanych przez Organizatora jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publiczne posługiwanie się danymi osobowymi uczestnika w/w działań.

6. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:

* Zaplecze techniczno-sanitarne
* Sale taneczne
* Bary, loże
* Wejścia
* Ogródki letnie
* Punktystałego zabezpieczenia przez służby ochronne.

7. Organizator stwarza zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez Zapewnienie, że:

a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator musza znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego.
b) Służby Porządkowe muszą znać zasady prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

8. Zabrania się tarasowania i zastawiania wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych oraz urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.

9. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do informowania Organizatora lub Służbę Porządkową o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.

10. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artyste, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompenstaty.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

IV

1. Służby Porządkowe, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłucającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulamine imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń –
e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, o ochronie osób i mienia(Dz.U. Nr 114, poz. 740 z późn.zm.)
f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzjących bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

2. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa.

V

1. Szkody powstałe w skutek uszkodzeń, zniszczeń, kradzieży lub zanieczyszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się Impreza Masowa pokrywa winny tych szkód według wyceny Organizatora.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie obiektu, w którym odbywa się Impreza masowa.

3. Uczestnik imprezy może być narażony na przebywanie w strefie dźwięków mogących mieć wpływ na zdrowie.

4. W przypadku spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje Organizator z zastosowaniem Przepisów Ustawy i Kodeksu Cywilnego.